ทรัพย์สินทางปัญญา

  • แผนกให้คำปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของเราได้รับการยอมรับให้ติดหนึ่งในสิบ อันดับของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดีที่สุด ในเมืองไทย และยังเป็นที่ยอมรับในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การบริการให้คำปรึกษา ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการจดสิทธิบัตร อาทิเช่น การให้คำแนะนำในการให้ข้อมูลรายละเอียด ความเป็นไปได้ที่อาจจะ เกิดการละเมิดของเครื่องเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรของประเทศอื่นๆ ก่อนการดำเนินการจด
  • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, เครื่องหมายสิทธิบัตร, การรูปแบบการจดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องประเภทต่างๆ
  • การให้ความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลงทะเบียนและการออกแบบ การจดสิทธิบัตร
  • การบริหารจัดการเป็นตัวแทนทางด้านกฎหมาย ในกรณีที่ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร เกิดความล่าช้า หรือเกิดการเพิกถอน โดยจะดำเนินการเป็นตัวแทน ในการชี้แจงนำเสนอข้อโต้แย้ง สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น
  • ให้คำปรึกษาในและ / หรือ ในการบันทึกการกำหนดข้อตกลงต่างๆ  อาทิเช่น การกำหนดข้อตกลงในเรื่องของการออกใบอนุญาต, การกำหนดข้อตกลงในการได้รับใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว, การกำหนดข้อตกลงในเรื่องของแฟรนไชส์​​ รวมถึงข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และอื่น ๆ
  • การให้บริการหลังการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปํญญา เช่น การต่อทะเบียนรายปี รวมถึงการค้นหาและ การตรวจสอบ ความเป็นไปได้ ในกรณีที่อาจเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ
  • เป็นตัวแทนในการดำเนินการในกรณี ที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปํญญาเกิดชึ้น
  • การให้บริการ การจัดสัมมนาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และบริการที่เกี่ยวข้อง
Back