กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกับบริษัท ทะเบียนการค้าต่างๆ

  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ในเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคล, หุ้นส่วน จำกัด, บริษัท, หุ้นส่วน จำกัด, บริษัท มหาชน, สมาคม และการจดเปิดสาขาของบริษัทต่างชาติ เป็นต้น
  • การให้บริการในเรื่องการจัดการและจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีของบริษัท, บันทึกการประชุมของผู้ถือหุ้นและ / หรือคณะกรรมการ, บันทึกการรายละเอียด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงายละเอียดของผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กรของ บริษัท และดำเนินการออก รายงานที่มีผลบังคับใช้ทางด้านกฎหมาย
  • การให้บริการในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่น ภาษี, การจดทะเบียนเครื่องจักร, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในต่างประเทศ, ใบอนุญาตโรงงาน , ใบรับรองจากองค์กรการส่งเสริมการลงทุน, ใบทะเบียนการค้า, ใบอนุญาตการขนส่ง และศุลกากร เป็นต้น
Back