กฎหมายเชิงพาณิชย์ สัญญา การเงิน การควบรวมกิจการ

  • การให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปให้คำปรึกษาและร่างสัญญาเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น สัญญาการซื้อขาย, สัญญาเช่าระยะยาว, ข้อตกลงในการเป็นตัวแทนจำหน่าย, ข้อตกลงในการร่วมทุน, ข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท, ข้อตกลงการจ้างงานสำหรับพนักงาน, ข้อตกลงการจ้างงานแบบเป็นโครงการ, ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี, แฟรนไชส์ หรือข้อตกลงในการออกใบอนุญาติ ต่างๆ 
  • ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสาร ทางด้านการเงินและสินเชื่อ รวมทั้งการจัดทำร่างเอกสาร ต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน, ข้อตกลงสัญญาจำนอง, ข้อตกลงการรับประกันเงินต้น
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจของบริษัทในเประเทศไทยที่เหมาะสมสำหรับ บริษัท ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุน
  • ให้บริการในเรื่องการจัดเตรียมรายละเอียด สำหรับการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ บริษัท เช่น รายละเอียดสถานะทางการเงิน  เพื่อใช้ในการดำเนินการทำธุรกรรมในเรื่องของการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ, การร่วมทุน, การดำเนินธุรกิจแบบหุ้นส่วน รวมถึงการจดแฟรนไชส์
Back