การโอนกรรมสิทธิ และการขออนุญาต

  • ให้บริการการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อหรือสิทธิในสินทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินพิเศษ
  • ให้บริการการลงทะเบียน ในเรื่องของ สัญญาเช่า, การจำนอง, การลงทะเบียนในเรื่องของการไถ่ถอนหรือปลดการจำนอง
  • การให้บริการเกี่ยวกับกฎหมาย การตรวจคนเข้าเมือง
  • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า
  • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอใบอนุญาตทำงาน หรือขยายเวลาของใบอนุญาติการทำงาน
  • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการออกใบอนุญาตถิ่นที่อยู่
Back