แรงงาน

  • การให้บริการคำปรึกษาในเรื่องกฎหมายแรงงานทั่วไป
  • การให้บริการตรวจสอบ ทบทวนและร่างข้อตกลงการจ้างงาน และจัดทำเอกสารเงื่อนไขการทำงาน (กฎระเบียบและข้อบังคับ) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทำงานและ เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในข้อบังคับกฎหมาย
  • การให้บริการ การจัดสัมมนาหรือการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน
Back