การระงับข้อพิพาท

  • การให้บริการทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองขั้นตอนในการระงับข้อพิพาท, ข้อตกลงในการระงับข้อพิพาท หรือนำเสนอทางเลือกเพื่อการระงับข้อพิพาท
  • การเป็นตัวแทนของลูกความในขั้นตอนการขออนุญาโตตุลาการ
  • การเป็นตัวแทนของลูกความในคดีแพ่ง (ยกเว้นในพื้นที่ของกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดก) กรณีกฎหมายแรงงาน, คดีล้มละลาย / ล้มละลายและคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  • การให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องข้อบังคับใช้ของการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ
Back