การบริหารหนี้สิน

  • การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายทางด้านการบริหารหนี้สิน 
  • การให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวเนื่อง กับขั้นตอนการจัดเก็บหนี้และการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการจัด เก็บหนี้
  • การให้บริการคำปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจัดการพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้
  • การให้บริการร่างและ / หรือการตรวจสอบเอกสารการสนับสนุนสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
Back