บุคลากร

คุณเอกบุรุษ ศรีสนิท

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

        ในปี 2539 เอกบุรุษ เริ่มงานกับ เอนก กรุ๊ป ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายพาณิชย์และการจดทะเบียนบริษัท

 

        เอกบุรุษ ศรีสนิท สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จาก Franklin Pierce Law Center จากนั้นได้ฝึกงานกับ บริษัท Whitman Breed Abbot & Morgan  ในแผนกที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

        สิงหาคม 2544 เข้ารับการอบรมได้รับวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่างสัญญาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ในปีเดียวกันได้รับทุนไปศึกษาเรื่องทรัพย์สินอุตสาหกรรม ณ สถาบันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Japan Institute of Invention and Innovation)

        ในปี 2550-2551 ดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Back