บุคลากร

คุณดาราย ถิระวัฒน์

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

        คุณดาราย ถิระวัฒน์  โดยได้เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของ เอนก กรุ๊ป ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

        ด้วยประวัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายโดยตรงและในด้านบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จาก สถาบัน แฟรงค์คลิน เพียรซ ลอว์ เซ็นเตอร์ สหรัฐอเมริกา และยังได้ศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ (เอ็กซ์เทนชั่น) สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ

        ในปี 2542-2554 ได้เป็นผู้บรรยายรับเชิญ ในงานสัมมนาและอบรมที่จัดขึ้นโดย เจ้าของเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์รวมทั้งการบรรยายเรื่อง การตรวจพิจารณาสินค้าปลอม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการได้เขียนบทความ ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฎิบัติลงในวารสารของบริษัท และวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 2541-2554 และเป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552-2554

        ในปี 2542 และ2543 ได้รับประกาศนียบัตร การร่างข้อถือสิทธิของสิทธิบัตร และ ปี 2551 ได้รับประกาศนียบัตร การสืบค้นเครื่องหมายการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

        ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน ของ เอนก กรุ๊ป และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Back